Poznejte příběhy migrantek a poskytněte jim stejné podmínky jako Češkám

Aktuality

V sekci Aktualit Vám přinášíme novinky a výběr z důležitých informací, více pak naleznete v jednotlivých tématických sekcích.

2.3.2016 12:21 - Aktuality 

SIMI a norský partner SEIF Oslo vydávají analýzu o problematice domácího násilí v migraci

SIMI a norský partner SEIF Oslo vydávají ve společném projektu Nebudu obětí!, zaměřeném na téma domácího násilí v migraci, analýzu právního rámce pro tuto oblast v České republice a v Norsku.

Cílem předkládané analýzy je identifikovat některé bariéry, kterým čelí migrantky – oběti domácího násilí, a které jim výrazně znesnadňují přístup k ochraně před touto formou násilí. Analýza je založená na praktických zkušenostech pomáhajících organizací Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. a Acorus, z.s. v přímé práci s migrantkami – oběťmi domácího násilí. Z praxe se ukazuje, že domácí násilí je v některých migrantských komunitách zatíženo stejným či větším stigmatem ve srovnání s majoritní společností. Analýza se zaměřuje na identifikaci bariér v oblasti cizineckého a azylového práva České republiky, neboť v předmětné právní úpravě shledáváme závažné nedostatky, jejichž odstranění by výrazně přispělo ke zlepšení postavení migrantek, obětí domácího násilí. K těmto poznatkům připojujeme inspirativní norskou zkušenost, která ukazuje, že na základě jednoduché legislativní změny došlo k výraznému posílení postavení obětí domácího násilí z řad migrantek. Na základě této zkušenosti definujeme doporučení vedoucí k nápravě současné nevyhovující situace.

Doporučení

Ze zkušenosti pomáhajících organizací v České republice a v Norsku je patrné, že problematika domácího násilí je u migrantů a migrantek stejně jako u většinové populace tématem relevantním. Ukazuje se, že oběti domácího násilí z řad migrantů čelí větším překážkám při snaze řešit svou situaci. Na základě norské zkušenosti se ukazuje, že je nutné odstranit nejen funkční, ale i legislativní bariéry, aby tento celospolečenský problém a jeho dopady byly oslabeny. Na základě analýzy legislativy ČR v oblasti cizineckého a azylového práva navrhujeme následující legislativní opatření, která umožní obětem domácího násilí z řad migrantek snáze čelit násilí na nich páchaném.

  • Zavést nezávislý pobytový titul pro oběti domácího násilí, které jsou pobytově závislé na pachateli násilí či které neplní či nemohou plnit účel pobytu jako přímý důsledek domácího násilí.
  • Explicitně zakotvit nemožnost zrušení pobytu za účelem sloučení rodiny či víza za účelem sloučení rodiny v případě domácího násilí.
  • Explicitně zakotvit nemožnost odnětí azylu a doplňkové ochrany v případě zániku manželství či partnerství z důvodu domácího násilí.
  • Zajistit přístup všech obětí bez ohledu na pobytový status (včetně obětí bez pobytového oprávnění) k službám dle zákona o sociálních službách a zákona o obětech trestných činů včetně azylového bydlení.

analýzy vznikla v projektu „Nebudu obětí“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s SEIF Oslo a Acorus z. ú.

osf2_1460972461.jpg

norway_grants2_1460972025.jpg

Pro veřejnost

Zde najdete informace o tématu práce v domácnosti v Česku i ve světě.

Pro média

Zde naleznete tiskové zprávy uveřejňované v průběhu celého projektu.