Poznejte příběhy migrantek a poskytněte jim stejné podmínky jako Češkám

Pro zaměstnavatele

Zde se dozvíte, jak postupovat, pokud chcete zaměstnat cizinku, jaká jsou práva a povinnosti zaměstnavatele, jak získat povolení k zaměstnání a kde najdete důležité formuláře a kontakty.

 

BUĎTE FÉROVÝM ZAMĚSTNAVATELEM!!!

 • Myslete na to, že cizinky mají právo na stejné pracovní podmínky a stejnou mzdu, jaké jsou obvyklé u občana ČR!

 • I cizinky pracující v domácnosti mají právo na dobu odpočinku a dovolenou!

 • V případě, že cizinku zaměstnáte, nezapomeňte ji přihlásit k platbě dávek sociálního a zdravotního pojištění!

Práce v domácnosti je práce jako každá jiná! Přečtěte si:

 

Pokud chcete zaměstnat cizinku, musí mít:

1) platné povolení k pobytu

2) platné povolení k zaměstnání, pokud se nejedná o cizinku, která povolení k zaměstnání nepotřebuje

3) písemně uzavřenou pracovní smlouvu na dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno nebo písemně uzavřenou dohodu o pracovní činnosti nebo písemně uzavřenou dohodu o provedení práce.

 

POSTUP PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINEK, KTERÉ NEPOTŘEBUJÍ POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ

Povolení k zaměstnání se nevyžaduje u cizinek, které jsou občankami EU; pokud jsou rodinné příslušnice občana EU a u Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR podaly žádost o udělení povolení k přechodnému pobytu či jim tento pobyt již byl udělen; které na území ČR pobývají na základě trvalého pobytu; přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU; pokud na území České republiky pobývají na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, a cizinec, se kterým žije, pobývá na území na základě povolení k trvalému pobytu, azylu či doplňkové ochrany; pokud byl cizince na území České republiky udělen azyl či doplňková ochrana; pokud pobývá na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU za účelem zaměstnání, a pokud od vydání tohoto povolení uplynulo více než 12 měsíců či pokud pobývá na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s cizincem, jenž má statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území nebo dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území jiného členského státu Evropské unie, a který během tohoto pobytu byl na území České republiky zaměstnán na základě povolení k zaměstnání nebo zelené karty minimálně po dobu 12 měsíců; které se na území ČR soustavně připravují na budoucí povolání, které jsou žákyněmi či studentkami do 26 let.

V těchto případech máte informační povinnost, tzn., že musíte nejpozději v den nástupu cizinky do zaměstnání o tomto písemně vyrozumět (vzor sdělení ke stažení) příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce. Stejně tak jste povinen(a) vést evidenci těchto zaměstnaných cizinek. Evidence obsahuje identifikační údaje cizinky; adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek cizinky; číslo cestovního dokladu cizinky a název orgánu, který jej vydal; druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno; pohlaví; nejvyšší dosažené vzdělání cizinky, vzdělání požadované pro výkon povolání. Tyto údaje nesmíte nikomu sdělovat bez písemného souhlasu cizinky, pokud tak nestanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a ČR je jí vázána.

Do 10 kalendářních dnů od toho, co změna nastala nebo jste se o ní dozvěděl(a), pak musíte nahlásit jakoukoliv změnu údajů vedených v evidenci.

 

POSTUP PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINEK, KTERÉ POTŘEBUJÍ POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ

Pokud chcete zaměstnat cizinku, která má povinnost k výkonu zaměstnání mít od úřadu práce povolení k zaměstnání, musí toto mít.

Jste povinen(a) oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce volné pracovní místo a jeho charakteristiku. Volné pracovní místo je takové místo, které jste nově vytvořil(a) nebo které se uvolnilo. Charakteristika volného pracovního místa hlášeného krajské pobočce Úřadu práce musí být totožná s charakteristikou místa, kde bude zaměstnání vykonáváno. Základní charakteristikou se rozumí druh práce, místo výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách a dále informace, zda jde o zaměstnání na dobu určitou nebo neurčitou a jeho předpokládanou délku. Můžete podat i informace o možnostech ubytování nebo dojíždění.

Máte povinnost oznámit a projednat s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce úmysl zaměstnat cizinku, stejně tak jako projednat druh práce, kterou bude vykonávat a předpokládanou dobu výkonu její práce. (vzor záznamu k projednání ke stažení).

Záměr zaměstnávat cizince není projednáván ve správním řízení. Správní řízení je zahajováno až při předložení žádosti cizince o povolení k zaměstnání.

Oznámení a projednání záměru není povinné, pokud chcete zaměstnat cizinku, které bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu či dlouhodobý pobyt za účelem strpění; která je žadatelkou o mezinárodní ochranu a která je v řízení více jak 12 měsíců, případně jí bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu dle zákona o azylu; cizinku, o níž to stanoví mezinárodní smlouva a kterou je ČR vázána; u cizinky, která žádá o prodloužení povolení k zaměstnání, nebo bude zaměstnávána jako držitelka zelené nebo modré karty.

Jste povinen(a) mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu (pracovní smlouva, DPP, DPČ) a dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizinky na území ČR. Tyto doklady jste povinen(a) uchovávat nejen po celou dobu trvání zaměstnání, ale dále 3 roky od skončení zaměstnání cizinky. Tyto údaje nesmíte nikomu sdělovat bez písemného souhlasu cizinky, pokud tak nestanoví zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a ČR je jí vázána.

Jste povinen(a) písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o tom, že cizinka, které bylo uděleno povolení k zaměstnání (do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měla cizinka nastoupit do práce), zelená nebo modrá karta (nejpozději do 45 kalendářncíh dnů ode dne, kdy bylo vyhověno žádosti o zelenou kartu nebo kdy byly splněny podmínky pro vydání modré karty) nenastoupila do práce; nebo ukončila zaměstnání před uplynutím doby, na kterou jí bylo povolení vydáno (nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy cizinka ukončila zaměstnání). Pokud došlo k ukončení zaměstnání z důvodu v ust. § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou ze stejných důvodů nebo okamžitým zrušením dle ust. § 56 zákoníku práce, jste povinen(a) oznámit i důvod ukončení zaměstnání.

 

Povolení k zaměstnání

Povolení k zaměstnání se vyžaduje pro všechny pracovněprávní vztahy ve smyslu zákoníku práce vykonávané cizinkou na území ČR, tj. pracovní poměr, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, a to i tehdy, pracuje-li současně např. na základě pracovní smlouvy a DPP, nebo dvou pracovních smluv atd.

Povolení k zaměstnání je platné pouze pro konkrétního zaměstnavatele (který je uveden v rozhodnutí) a pro konkrétní druh a místo výkonu pracovního místa (pokud by tedy pro Vás cizinka chtěla pracovat na dvou pracovních pozicích, potřebovala by pro každou pracovní pozici zvláštní povolení k zaměstnání; pokud by chtěla vykonávat stejnou pracovní pozici, na kterou jí bylo vydáno povolení k zaměstnání pro Vás, jako zaměstnavatele, pro jiného zaměstnavatele, musela by mít nové povolení k zaměstnání). 

Povolení k zaměstnání je nepřenosné (nemůže ho tedy využít jiná osoba, než ta, na jejíž jméno je vydáno) a vydává se na dobu určitou, maximálně na dobu dvou let. O vydání povolení k zaměstnání může cizinka žádat opakovaně.

Platnost povolení k zaměstnání zaniká: uplynutím doby, na kterou bylo vydáno; skončením zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení k zaměstnání vydáno; uplynutím doby, na kterou bylo cizince vydáno povolení k pobytu; nebo povolení k pobytu nebude cizince uděleno nebo vydáno, bude zrušeno nebo zanikne z jiných důvodů.

Řízení o povolení k zaměstnání je správní řízení. Je možné, abyste za cizinku podal(a) žádost o povolení k zaměstnání na krajské pobočce Úřadu práce příslušné dle místa výkonu zaměstnání, a to na základě plné moci.

 

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ

Povolení k zaměstnání lze vyřídit i před příjezdem cizinky do ČR. Povolení k zaměstnání můžete za cizinku vyřídit Vy, jako zaměstnavatel(ka). V tomto případě je nutné, aby Vám k tomuto cizinka udělila plnou moc.

Žádost o povolení k zaměstnání (vzor žádosti)

Žádost obsahuje:

 • identifikační údaje cizinky (jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo (pokud Vám bylo přiděleno) nebo datum a místo narození, bydliště)
 • adresu cizinky v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek
 • číslo cestovního dokladu cizinky a název orgánu, který cestovní doklad vydal
 • identifikační údaje Vás, jako budoucího zaměstnavatele (název, adresu, identifikační číslo)
 • druh práce
 • místo výkonu práce a dobu, po kterou bude cizinka zaměstnání vykonávat
 • případně další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání

Přílohy k žádosti:

 • fotokopie stránky cestovního dokladu cizinky, obsahující její základní identifikační údaje
 • vyjádření Vás, jako zaměstnavatele, že cizinku zaměstnáte (VZOR)
 • úředně ověřená kopie dokladu o profesní způsobilosti cizinky pro obor, ve kterém bude na území ČR pracovat (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o ukončení vysokoškolského studia apod.)

Přílohy, které jsou v cizích jazycích, mohou být předloženy v originálním znění nebo jejich úředně ověřené kopie spolu s jejich úředním překladem do českého jazyka.

Doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání musí být superlegalizovány (popř. opatřeny apostilou) a nostrifikovány.

Správní poplatek - při podání žádosti o vydání povolení k zaměstnání je třeba uhradit poplatek ve výši 500 Kč.

 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI CIZINKY

Pokud by Vám cizinka chtěla poskytovat služby v domácnosti v rámci své podnikatelské činnosti, musí mít kromě oprávnění k pobytu na území také živnostenské oprávnění. Dle toho, co bude předmětem poskytováných služeb, se může jednat o živnost volnou (péče o domácnost, péče o dítě starší 3 let) nebo živnost vázanou (péče o dítě mladší 3 let).

V takovém případě, je výhodné nejen pro cizinku, ale i pro Vás, uzavřít písemnou smlouvu, např. o poskytování služeb, kde bude přesně stanoven rozsah poskytovaných služeb, podmínky, za kterých budou tyto služby poskytovány, odměna atd. Písemná smlouva poskytuje garanci pro případné spory.

V případech, kdy cizinka poskytuje služby v rámci své podnikatelské činnosti, vystaví Vám fakturu za poskytnuté služby. Záleží na dohodě mezi Vámi a cizinkou, zda bude fakturace probíhat měsíčně či za každou poskytnutou službu jednorázově. Faktury plaťte, prosím, včas!

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Poskytujeme bezplatné právní a sociální poradenství.

Vydané publikace projektu

 • Výsledky uníkátního výzkumu právního, ekonomického a sociálního postavení migrantek (pracovnic v domácnosti) v České republice - Migrantky a nájemná práce v České republice

ke stažení

 • Publikace pro tvúrce a implementátory politik - Víte, kdo Vám doma uklízí? Migrantky a nájemná práce v domácnosti

- ke stažení

 

Unikátní výzkum poprvé v České republice zmapoval fenomén placené práce v domácnosti.

Vyplývá z něj mimo jiné, že Češi si stále neradi někoho pouštějí příliš k tělu a preferují výpomoc, která v jejich rodině nebydlí nebo to, že většina žen, která se stará o děti v českých rodinách, má ve své domovské zemi vlastní rodinu. 

Tisková zpráva - Migrantky a placená práce v domácnosti - výsledky výzkumu

Presskit - Víte, kdo Vám doma uklízí, 13.6.2014

 

Sledujte videa ze závěrečné konference:

 

31.8.2016 16:25 - Pro zaměstnavatele 

Výsledky výzkumu a publikace Ženy na vedlejší kolejí (?) - Gender, migrace a stárnutí

Publikace, kterou jsme pro vás připravili, se týká postavení a situace migrantek ve vyšším středním a seniorském věku v České republice. Jedná se o téma v českém prostředí zatím neřešené, které postupně nabývá na rozměrech, a tudíž i na aktuálnosti.

28.4.2016 12:09 - Pro zaměstnavatele 

Manuál Nebudu obětí! - z naší praxe k problematice domácího násilí v migraci

Během roční spolupráce v projektu Nebudu obětí! jsme v SIMI spolu s partnerem ACORUS vytvořili návodný manuál pro pracovníky pomáhajících profesí, v němž shrnujeme naše praktické zkušenosti z přímé práce s migrantkami a migranty jakožto osobami ohroženými domácím násilím.

30.3.2016 12:13 - Pro zaměstnavatele 

SIMI upozoňuje vládu na postavení migrantek v ČR

Jako každoročně i za rok 2015 připravilo SIMI svůj příspěvek do Zprávy o stavu lidských práv v ČR, kterou pak vydává Úřad vlády ČR.

14.3.2016 12:17 - Pro zaměstnavatele 

Nebuďte obětí! Braňte se domácímu násilí!

Již několik měsíců nabízíme v SIMI přímou právní a sociální pomoc cizinkám a cizincům, kteří jsou či byli domácímu násilí vystaveni nebo u nichž toto riziko hrozí. Na konkrétních případech spolupracujeme s partnerskou organizací ACORUS.

Pro migrantky

Užitečné informace pro migrantky pracující v českých domácnostech.

Pro média

Zde naleznete tiskové zprávy uveřejňované v průběhu celého projektu.