Poznejte příběhy migrantek a poskytněte jim stejné podmínky jako Češkám

Odkazy

 

Tématu domácích prací a zaměstnávání žen v domácnostech se věnuje řada evropských, mezinárodních a českých organizací. Více o každé z nich  se dozvíte níže.

Mezinárodní organizace

Evropské organizace 

České organizace

Další odkazy

 

Mezinárodní organizace

mezi nimi například Mezinárodní organizace práce pod hlavičkou OSN, výzkumná síť Research Network for Domestic Worker rights nebo mezinárodní organizace monitorující situaci jako například Human Rights Watch. Níže najdete odkazy i více o tom, jaké typy informací a v jakých jazycích lze na jejich webových stránkách najít. Tento obsah není vyčerpávající, ale přináší inspiraci, kde hledat základní a různorodé informace k tématu.

International Labour Organization (ILO; Mezinárodní organizace práce)

ILO je specializovaná organizace OSN usilující o prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných pracovních práv. Jednání se účastní zástupci vlád, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Na webových stránkách lze najít text Úmluvy o pracovnicích v cizích domácnostech a analýzy, zprávy i statistiky k tématu (Topics - Domestic Workers).

www.ilo.org (anglicky, francouzsky, španělsky)

International Domestic Workers' NetWork (IDWN)

IDWN tvoří organizace pracovnic a pracovníků v domácnostech a odbory z různých zemí světa, spojuje je snaha o ochranu práv a rovnost těchto pracovníků. Usiluje společně o šíření a ratifikaci Úmluvy MOP. Webové stránky přinášejí informace o kampaních z různých částí světa a také bohatou sekci o publikacích a zdrojích informací.

www.idwn.info (anglicky)

Research Network for Domestic Worker rights

DW - RN je mezinárodní a interdisciplinární sítí výzkumníků i aktivistů, kteří se zabývají výzkumem práce v domácnosti. Spolupracují úzce s organizacemi domácích pracovnic. V Evropě je síť koordinována na Univerzitě v Kassel. Webové stránky jsou aktuálně připravovány.

domestic-work-research.org (anglicky)

Human Rights Watch (HRW)

HRW je mezinárodní nevládní organizace, která vede výzkumy a monitoring lidských práv ve světě a lidská práva prosazuje. Práci v domácnostech se věnuje zejména v rámci témat Workers, Forced Labor & Trafficking a Migrants.

www.hrw.org (anglicky, německy, francouzsky, španělsky, rusky, arabsky, hebrejsky, aj.)

Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)

WIEGO je globální sítí, zaměřenou na výzkum, akce a ovlivňování politik s cílem zlepšení statusu pracujících (zejména žen) v neformální ekonomice. Na webu poskytuje informace a publikace k tématům neformální ekonomiky a práce v domácnostech.

wiego.org (anglicky, španělsky, francouzsky, portugalsky)

Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS)

MIGS - je nevládní nezisková organizace, která pracuje na genderově orientovaných projektech a to především se zaměřením na sociální, politická a ekonomická témata. Jedním z projektů byl i výzkum orientovaný na integraci migrantek pracujících v domácnostech. Výstupy projektu naleznete na webových stránkách: http://www.medinstgenderstudies.org/past-projects/integration-of-female-migrant-domestic-workers.

www.medinstgenderstudies.org (anglicky)

Migrante International

Migrante International - mezinárodní organizace hájící práva Filipínek a Filipínců pracujících v zahraničí, zejména bojuje proti jejich diskriminaci a vykořisťování. Intervenuje ve prospěch jednotlivců, kteří se v zahraničí dostali do kritické situace, upozorňuje veřejnost na jejich situaci a kriticky sleduje vládní politiku v oblasti emigrace. Webové stánky informují o aktuálních kampaních, zveřejňují aktuální novinové články týkající tématu.

migranteinternational.org (anglicky)

Platform for international cooperation on undocumented migrants (PICUM)

PICUM - Platforma pro mezinárodní spolupráci v oblasti nelegální migrace - je mezinárodní nevládní organizací která usiluje o podporu respektu a lidských práv migrantů bez dokumentů v Evropě. Webové stránky přinášejí informace obecně o přístupu žen k různým sociálním právům.

picum.org/en (anglicky, francouzsky, holandsky, německy, španělsky, portugalsky, italsky)

Anti-Slavery International

Anti-Slavery International je mezinárodní organizací, která se zaměřuje na prosazování lidských práv, potírání otroctví a obdobných forem zneužívání. Informace o práci dětí v domácnostech lze najít v sekci kampaní, Home Alone Campaign.

www.antislavery.org (anglicky, francouzsky, španělsky, italsky, arabsky)

Mama Cash

Mama Cash je fond podporující ženy a ženská hnutí. Byl založen v Nizozemí roku 1983. Podporuje ženská hnutí a boj žen za svá práva na celém světě. Na webových stránkách se dozvíte jaké projekty a hnutí podporuje, je možné i podat žádost o grant.

www.mamacash.org (anglicky)

 

Evropské organizace

V Evropě existuje velké množství organizací v jednotlivých zemích, tento seznam přináší informace především o svépomocných, akademických a odborových sítích věnujících se tématu migrace nebo genderu. Zároveň zahrnuje i aktivní organizace z anglicky mluvících zemích.

RESPECT (Evropa)

RESPECT - je evropská síť sdružující svépomocné organizace domácích pracovnic, odborové organizace a neziskové organizace podporující práva všech migrantek a migrantů pracujících v domácnosti. Cílem této sítě je zlepšení práv, sociálního a ekonomického postavení migrantek a migrantů pracujících v domácnostech. Webové stránky informují především o aktuálních kampaních.

www.respectnetworkeu.org (anglicky)

European Trade Union Confederation (ETUC)

ETUC se na evropské úrovni věnuje zaměstnaneckým právům. Pracovnice v domácnosti rekrutující se nejčastěji z řad migrantek považují za zvlášť zranitelnou skupinu zaměstnanců, a proto i jí věnují zvláštní pozornost.

www.etuc.org (anglicky, francouzsky)

European Network of Migrant Women (ENoMW)

ENoMW - je evropská síť neziskových organizací hájících potřeby a zájmy žen migrantek na evropské úrovni. Věnují se zejména tématům zaměstnávání migrantek a pracovních podmínek, jejich právu na zdravotní péči, násilí na migrantkách a přístupu migrantek do veřejného a politického života. Webové stránky informují zejména o aktuálních aktivitách.

www.migrantwomennetwork.org (anglicky, francouzsky)

European Women´s Lobby - Migrant Women Network (Evropa)

EWL je největší sítí ženských a genderových organizací v Evropské unii, které hájí práva žen a prosazují rovné příležitosti žen a mužů. Posláním sítě je prosazovat skutečnou rovnoprávnost mezi ženami a muži ve všech oblastech veřejného a soukromého života v zemích EU. Webové stránky přinášejí informace o aktivitách EWL a také publikace a analýzy.

www.womenlobby.org (anglicky, francouzsky)

Migrante Europe

Migrante Europe je evropským zástupcem mezinárodní organizace Migrante International. Hájí práva a zájmy filipínských migrantů a migrantek, z nichž značná část pracuje v Evropě jako pracovnice v domácnostech.

www.migrante-europe.net (anglicky)

COMPAS (UK)

COMPAS - působí ve Velké Británii, dělá výzkumy a vědeckou činnost na poli migrace, poskytuje informace politikům a veřejnosti. Jeden z výzkumů byl zaměřen také na domácí pracovnice (více na www.compas.ox.ac.uk/research/labourmarkets/markets-for-migrant-sex-and-domestic-work/)

www.compas.ox.ac.uk (anglicky)

Kalayaan - Justice for migrant domestic workers (UK)

Kalayaan - poskytuje v rámci Velké Británie právní a sociální poradenství migrantkám pracujícím v domácnostech. Řeší případy zadržování pasů, psychického, fyzického či sexuálního násilí. Webové stránky informují případné klientky o jejich právech a poskytují další praktické informace.

www.kalayaan.org.uk (anglicky)

Migrant Rights Centre Ireland (MRCI)

MRCI - usiluje o posílení práv a dosažení rovného postavení migrantů pracujících v Irsku a jejich rodin. Organizace poskytuje své služby zejména migrantům a migrantkám ohroženým chudobou, sociální exkluzí a diskriminací.

www.mrci.ie (anglicky)

 

České organizace

Mezi českými neziskovými organizacemi se žádná nevěnuje pouze tématu zaměstnávání migrantek v domácnostech, nicméně mnohé organizace působící na poli podpory migrantům a migrantkám se této oblasti dotýkají, stejně tak se tématu zaměstnávání migrantů a migrantek věnuje několik organizací věnujících se genderové tématice. Seznam státních i nevládních organizací, které spolupracují či poskytují pomoc migrantům najdete například zde.

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)

SIMI je lidskoprávní nezisková organizace hájící práva cizinců v České republice. Migrantům poskytuje bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství. SIMI dále svou činností usiluje o ovlivnění legislativy v oblasti migrace a uprchlického práva a prací s širokou veřejností se snaží o potírání intolerance, rasismu a xenofobie. V současné době realizuje spolu s Programem migrace společnosti Člověk v tísni projekt Rovné šance na prahu českých domácností, který je zaměřen právě na specifickou skupinu migrantek: pracovnice v domácnosti.

www.migrace.com (česky, anglicky)

Člověk v tísni - Program migrace

Informační a mediální Program migrace se v rámci neziskové organizace Člověk v tísni věnuje otázkám migrace a života cizinců v Česku. Hlavním cílem je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku a bořit tak zaběhlé stereotypy o cizincích. Program migrace spolupracuje jak s novináři, tak s migranty ve snaze zlepšit kvalitu zpravodajství a podpořit migranty v komunikaci s médii. Na svém webu informuje o aktuálním dění na poli migrace, o nové legislativě a o svých aktuálních projektech. Aktuálně se věnuje také informování o tématu placené práce v domácnostech.

www.migratio4media.net (česky, anglicky)

Gender Studies, o.p.s.

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech, jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.

www.genderstudies.cz (česky, anglicky)

Česká ženská lobby

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice a je zároveň součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s Evropskou komisí EU. Jedním z cílů je i lobbování a prosazování zájmů všech žen žijících v ČR, tedy včetně zájmů žen z marginalizovaných a sociálně vyloučených skupin, žen z etnických a národnostních menšin a žen cizinek/migrantek.

www.czlobby.cz (česky, anglicky)

Evropská kontaktní služba

Evropská kontaktní skupina je nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě.

www.ekscr.cz (česky, anglicky, rusky)

Fakulta humanitních studií UK - katedra genderových studií

Katedra genderových studií nabízí od roku 2004 akreditovaný magisterský program genderových studií, který spočívá v poskytování možnosti systematického, akademického studia teoretických a metodologických nástrojů pro zkoumání genderových otázek v historické perspektivě a s ohledem na kulturní a etnické aspekty dané problematiky.

www.fhs.cuni.cz/gender (česky, anglicky)

Fakulta humanitních studií UK – katedra obecné antropologie

Katedra obecné antropologie nabízí rovněž magisterský program, v oblasti obecné antropologie. Je možné navštěvovat kurzy věnující se teoriím migrace a zaměřovat se například na témata antropologie migrace a transnacionalismu, globalizace péče atp.

www.fhs.cuni.cz/antropologie (česky, anglicky)

Fakulta sociálních studií MU - katedra sociologie

Katedra sociologie nabízí obor jak bakalářský, tak magisterský obor genderových studií.

www.gender.fss.muni.cz (česky, anglicky)

 

Další odkazy

Také na dalších kontinentech a v dalších zemích najdete řadu organizací, které se tématům placené práce v domácnosti věnují. Pro základní orientaci tu uvádíme kontakty a informace o větších sítích a NNO z USA, Latinské Ameriky a Asie.

National Domestic Workers Alliance (USA)

NDWA sdružuje pracovnice v domácnostech v USA. Členy je 35 lokálních organizací chův, pečovatelek a hospodyní v 11 státech USA. Byla založena v roce 2007. Na webových stránkách najdete informace o kampaních, novinkách a také zdroje informací pro pracovnice i zaměstnavatele.

www.domesticworkers.org (anglicky)

Domestic Workers United (USA)

DWU je organizací, která sdružuje a organizuje chůvy, hospodyně a ošetřovatelky původem z Latinské Ameriky, Karibiku a Afriky, které pracují v New Yorku. Usiluje o spravedlivé pracovní podmínky a zajištění respektu vůči této práci. Na webu anjdete informace o kampaních a také o telefonickém informování pracovnic v domácnostech o jejich právech. K stejnému účelu spravují stránky pro zaměstnance/nkyně i zaměstnavatele/lky: www.knowyourrightsny.org/.

www.domesticworkersunited.org (anglicky, španělsky)

Confederación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar (Latinská Amerika)

CONLACTRAHO je mezinárodní platformou věnující se tématu domácích pracovnic v 15 zemích Latinské Ameriky a Karibiku. Zaměřuje se na ochranu pracovních a základních práv těchto pracovnic, pořádá odborné konference a spolupracuje s akademickými insitucemi na výzkumech.

conlactraho.org (španělsky)

Committee for Asian Women (Asie)

CAW je regionální sítí spojující pracující žen yv 14 asijských zemích s cílem chránit, podporovat a posilovat jejich práva. V rámci „Key Focus Area“ v sekci Domestic Workers přináší zprávy vztahující se k pracovnicím v domácnostech.

www.cawinfo.org (anglicky)

Pro migrantky

Užitečné informace pro migrantky pracující v českých domácnostech.

Pro média

Zde naleznete tiskové zprávy uveřejňované v průběhu celého projektu.