Poznejte příběhy migrantek a poskytněte jim stejné podmínky jako Češkám

Odborně o tématu

Zde shromažďujeme dostupné odborné materiály k tématu domácích pracovnic jak z České republiky, tak ze zahraničí a také medailonky výzkumnic, které se tématem zabývají.

 

Vydané publikace projektu

  • Výsledky uníkátního výzkumu právního, ekonomického a sociálního postavení migrantek (pracovnic v domácnosti) v České republice - Migrantky a nájemná práce v České republice

ke stažení

  • Publikace pro tvúrce a implementátory politik - Víte, kdo Vám doma uklízí? Migrantky a nájemná práce v domácnosti

- ke stažení

 

Unikátní výzkum poprvé v České republice zmapoval fenomén placené práce v domácnosti.

Vyplývá z něj mimo jiné, že Češi si stále neradi někoho pouštějí příliš k tělu a preferují výpomoc, která v jejich rodině nebydlí nebo to, že většina žen, která se stará o děti v českých rodinách, má ve své domovské zemi vlastní rodinu. 

Tisková zpráva - Migrantky a placená práce v domácnosti - výsledky výzkumu

Presskit - Víte, kdo Vám doma uklízí, 13.6.2014

 

Sledujte videa ze závěrečné konference:

 

Odborná literatura k tématu:

Zuzana Uhde - Transnacionální praktiky péče a deformovaná emancipace žen

Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum (roč. 13, číslo 1/2012), které je věnováno tématu péče - obsah časopisu

 

Profily výzkumnic:

Petra Ezzeddine Ph.D. je sociální antropoložka. Ve své výzkumní práci se věnuje etnografickému výzkumu pracovní a rodinné migrace, genderu v migraci, transnacionálnímu mateřství a výzkumu placené práce v domácnosti. Působí jako vysokoškolská pedagožka na Katedře obecné antropologie a Katedře genderových studií Univerzity Karlovy v Praze. Aktivně spolupracuje s nevládními a mezinárodními organizacemi, které se zabývají migrací ( SIMI, ČvT, IOM Praha atd.). V současné době působí jako expertka na genderovou problematiku projektu ESF Rovné šance na prahu českých domácností.  

  • Kontakt: petra.ezzeddine@fhs.cuni.cz

Odborné studie k problematice:

Ezzeddine, P. 2012: Transnacionální mateřství, s.44-47, In.Chudoba, nezaměstnanost (Sborník Pražské školy alternativ 06), Praha: Ekumenická akademie Praha, ISBN 978-80-87661-03-1

Ezzeddine, P. 2012. Stáří, péče a migrace, s.55-64, In. Pečuj a vypečeme Tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha: Gender Studies o.p.s., ISBN:978-80-86520-45-2

Ezzeddine, P.2012.Mateřství na dálku: transnacionální mateřství ukrajinských migrantek v České republice, Gender-rovné příležitosti-výzkum 13(1):24-33, Sociologický Ústav AV ČR,ISSN 1213-0028.

Ezzeddine, P. 2011. Neviditelné ženy (analýza genderové perspektivy migrační a integrační politiky). In: Mezi obzory: Gender v interdisciplinární perspektivě. Editor Knotková BLANKA, Praha: Gender Studies o.p.s., s. 113-123. ISBN: 978-80-86520-39-1.

Ezzeddine, P. 2011. Několik poznámek k metodologii genderově orientovanému výzkumu. In: Mezi obzory: Gender v interdisciplinární perspektivě. Ed.Knotková B. Praha:Gender Studies o.p.s., s 43-45. ISBN:978-80-86520-39-1.

Ezzeddine, P.2010 Reflexe genderu v procesu migrace. In. kol.autorů:Migrace a rozvoj: rozvojový potenciál mezinárodní migrace, Praha: Fakulta sociálních věd, s. 229-242. ISBN: 978-80-87404-10-2.

Ezzeddine, P. 2009 Ztráty a nálezy transnacionálního mateřství. Socioweb (11), www.socioweb.cz (zveřejněno dne 30.10.2009)

 

Mgr. Pavla Redlová,  vystudovala etnologii na Filosofické fakultě UK v Praze. V současné době realizuje doktorské studium a výzkum na Katedře obecné antropologie na FHS UK a zároveň pracuje jako koordinátorka Programu migrace ve společnosti Člověk v tísni. Ve svém doktorském výzkumu se zaměřuje na situaci filipínských chův pracujících v českých domácnostech a na roli prostředkovatelských agentur.

  • Kontakt:pavla.redlova@clovekvtisni.cz

Odborné studie k problematice:

Redlová, P (2012): "Chůvou od narození? Reprezentace filipínských hospodyň prostřednictvím agentur práce a médií v Česku" in Hornová, M. (ed.): Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha: Gender Studies, s.65-76. 

Redlová, P., Heřmanová, M. (2012): "Proč odmítla česká vláda ratifikovat Úmluvu o pracovnících v cizích domácnostech a jaké to má souvislosti?". Dostupné on-line na: www.migraceonline.cz/e- nihovna/?x=2359658

 

Zuzana Sekeráková Búriková, Ph. D. je sociální antropoložka, působí jako vysokoškolská pedagožka v oboru sociální antropologie na Katedře Sociologie FSS MU v Brně a v Etnologickém Ústavu Slovenské Akademie Věd v Bratislavě. Ve svém výzkumu se věnuje problematice materiální kultury (zejména spotřebě) a placené péče o děti a domácnost. Dlouhodobě se věnovala výzkumu migrace a zaměstnávání au pair. V současnosti (2013 - 2015) pracuje na postdoktorandském projektu GAČR  Placená péče o děti a domácnost v Česku a na Slovensku

  • Kontakt: burikova@yahoo.com

Odborné studie k problematice:

Búriková, Z. a Miller, D. Au Pair. Polity Press. 2010.

Búriková, Z. The Embarrassment of Co-presence: Au pairs and Their Rooms. Home Cultures, Volume 3, Issue 2, 2006, 1 - 24.

Búriková, Z. Prečo majú britské matky au pair a čo sa na tom slovenským au pair nepáči. Slovenský národopis, roč. 54,2006, č. 4, s. 341 – 356.

Búriková, Z. Motivácie au pair migrácie zo Slovenska. Slovenský Národopis, 2007, roč. 56, č. 4, 442 - 456.

 

Mgr. Adéla Souralová, se ve svém výzkumu zajímá o otázky migrace a placené péče o děti. Obě tato témata spojuje její právě dobíhající disertační výzkum, ve kterém se zaměřuje na vietnamské rodiny v ČR a české chůvy vietnamských dětí. Její předchozí výzkumná sonda směřovala k agenturám, které zprostředkovávají chůvy na hlídání dětí. Adéla Souralová působí na Katedře sociologie FSS Masarykovy univerzity v Brně, kde učí kurzy věnované metodologii, migraci, přináležení a feministické antropologii.

  • Kontakt: asouralo@fss.muni.cz

    Odborné studie k problematice:

Souralová, A. 2012. Vietnamské rodiny a jejich české chůvy: Vzájemná závislost v péči o děti. Sociální studia.3/2012 (v tisku).

Souralová, A. 2012. "'Nekupujete si lásku, kupujete si službu': (re)konstrukce péče o děti v prostředí agentur na hlídání". Gender - rovné příležitosti - výzkum, Praha: SoÚ AV ČR, 13, 1/2012, od s. 33-42, 10 s.

Souralová, A. 2010. "Feministická reflexe migrace: pečovatelky, zdravotní sestry a globalizovaná migrace". Gender, rovné příležitosti, výzkum 11 (1): 41-48.

 

Zuzana Uhde, Ph.D. se zabývá sociální a feministickou teorií. V současné době se věnuje výzkumu konceptu péče v kontextu globalizace a interkulturním a ekonomickým souvislostem genderových nerovností. V tomto rámci se mimo jiné zabývá tématem nájemní domácí práce ve vztahu k transnacionální migraci. Působí v oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i., přednáší na Katedře genderových studií FHS UK a je šéfredaktorkou časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum.

  • Kontakt: zuzana.uhde@soc.cas.cz

 Odborné studie k problematice:

Uhde, Z. 2012. „Slepá ulička instituce nájemní domácí péče.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum, téma: Péče: kritika, analýza, alternativy, roč. 13, č. 1: 12–23. Dostupné z: http://www.genderonline.cz/cs/issue/32-rocnik-13-cislo-1-2012

Uhde, Z. 2012. „Autoritářství trhu: kritická diagnóza deformované emancipace žen.“ Filosofický časopis, roč. 60, č. 1: 55–76.

Uhde, Z. 2012. „K významu interkulturního dialogu pro práva žen.“ Pp. 145 – 155 in Svoboda, J., Štěch, O. (eds.). Interkulturní vojna a mír. Praha: Filosofia.

Uhde, Z. 2009. „K feministickému pojetí péče jako kritické kategorie sociální nerovnosti.“ Sociologický časopis 45 (1): 9–29.

Křížková, A., Dudová, R., Hašková, H., Maříková, H., Uhde, Z. (eds.). 2008. Práce a péče: proměny „rodičovské“ v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. Praha: SLON.

Uhde, Z. 2012. „Od sociálních konfliktů ke společnosti péče.“ Pp. 10–22 in Hornová, M. (ed.). Pečuj a vymečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha: Gender studies, o.p.s.

Uhde, Z. 2012. „Transnacionální praktiky péče a deformovaná emancipace žen.“ Futura, výstava Care Crises. http://www.futuraproject.cz/futura/vystavy/2012/care-crisis/ (9. 3. 2012)

Pro migrantky

Užitečné informace pro migrantky pracující v českých domácnostech.

Pro média

Zde naleznete tiskové zprávy uveřejňované v průběhu celého projektu.