Poznejte příběhy migrantek a poskytněte jim stejné podmínky jako Češkám

Zaměstnání

V této sekci naleznete informace o vzniku a ukončení pracovního poměru, základních náležitostech pracovní smlouvy, dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr, či jak postupovat při získání povolení k zaměstnání a základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovněprávního poměru.

Pozor od 24. 6. 2014 platí nová úprava pro zaměstnávání cizinců

 • jsou zrušena dlouhodobá víza za účelem zaměstnání, dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání a zelené karty
 • nově jsou zavedeny zaměstnanecké karty (ZK)
 • pokud v současné době pobýváte na území ČR na základě dlouhodobého víza za účelem zaměstnání, stále platí. Před skončením jeho platnosti nebudete žádat o jeho prodloužení, ale budete žádat pouze o zaměstnaneckou kartu. O povolení k zaměstnání už nežádáte.
 • pokud v současné době pobýváte na území ČR na základě dlouhodobého pobytu za účelem zaměstnání, stále platí. Před skončením jeho platnosti (nejdříve 90 dní a nejpozději 14 dní) nebudete žádat o jeho prodloužení, ale budete žádat pouze o zaměstnaneckou kartu. O povolení k zaměstnání už nežádáte
 • o povolení k zaměstnání budete žádat jen v případě, že patříte do skupiny cizinců, kteří jsou dle zákona povinni povolení k zaměstnání mít
 • při prodlužování zaměstnanecké karty je třeba žádost podat co nejdříve, protože v době rozhodování o jejím prodloužení (pokud mezitím skončí její platnost) můžete sice pobývat na území ČR, ale NESMÍTE PRACOVAT!

 

Abyste mohla být na území České republiky zaměstnána, musíte mít:

V případě, že budete zaměstnána, máte právo na stejné pracovní podmínky a stejnou mzdu, jaké jsou obvyklé u občana ČR!

1) Pracovní poměr

2) Pracovní smlouva

3) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)

4) Povolení k zaměstnání (Pracovní povolení)

5) Práva a povinnosti

 

1) PRACOVNÍ POMĚR

 • Vznik pracovního poměru

Před tím, než uzavřete se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, je zaměstnavatel povinen seznámit Vás s právy a povinnostmi, které pro Vás z pracovní smlouvy budou vyplývat, stejně tak s pracovními podmínkami, výší mzdy a podmínkami pro její zaplacení.

Pracovní poměr vzniká dnem, který je uveden v pracovní smlouvě jako den Vašeho nástupu do práce.

Nenastupujte do zaměstnání bez podepsané písemné pracovní smlouvy!

Než smlouvu podepíšete, měla byste se o jejím obsahu poradit s právníkem/právničkou.

 • Délka pracovního poměru

Pracovní poměr trvá po dobu, jak je stanoveno v pracovní smlouvě. Pokud v pracovní smlouvě nemáte stanovenu dobu, po kterou bude pracovní poměr trvat, jde o pracovní poměr na dobu neurčitou, tedy není stanoveno datum, kdy pracovní poměr skončí.  

V případě, že jste držitelkou duální zaměstnanecké karty, může trvat zaměstnanecký poměr max. 2 roky. 

 • Ukončení pracovního poměru

Po ukončení pracovního poměru máte právo, resp. zaměstnavatel je povinen vydat Vám potvrzení o zaměstnání. Pokud byste po zaměstnavateli požadovala vydání pracovního posudku, musí Vám ho vydat do 15 dnů. 

Pracovní poměr může být ukončen:

a) Dohodou

b) Výpovědí  

c) Okamžitým zrušením

d) Zrušením ve zkušební době

e) Uplynutím doby, na kterou byl dohodnut

f) Dnem, kdy Vám skončila platnost zaměstnanecké karty

g) Dnem, kdy Vám skončilo povolení k pobytu na území ČR

h) Dnem, kdy Vám skončilo povolení k zaměstnání

i) Dnem, kdy nabyl právní moci rozsudek ukládající trest vyhoštění z území ČR

 

a) Ukončení pracovního poměru dohodou

Dohoda o ukončení pracovního poměru musí být vždy písemná! Musíte dostat jedno vyhotovení této dohody. Před podpisem dohody se vždy poraďte s právničkou/právníkem. Nikdy dohodu nepodepisujte, pokud s ukončením pracovního poměru nesouhlasíte. Nepodepisujte dohodu o ukončení pracovního poměru, pokud je skutečný důvod ukončení takový, že máte právo na odstupné (kdy máte právo na odstupné, Vám rádi sdělíme)!

Pokud ukončíte pracovní poměr dohodou bez udání vážného důvodu, sníží se Vám výše podpory v nezaměstnanosti. 

b) Ukončení pracovního poměru výpovědí

Výpověď musí být vždy písemná.

Zaměstnavatel Vám může dát výpověď pouze z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně.

Vy můžete dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu či bez jeho uvedení. Pokud dáte výpověď bez udání vážného důvodu, sníží se Vám výše podpory v nezaměstnanosti. Nejlépe je předat zaměstnavateli výpověď osobně. Zaměstnavatel je povinen, pokud o to požádáte, přijetí výpovědi písemně potvrdit.

Výpovědní doba - pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby (min. 2 měsíce). Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi (př. pokud dostanete výpověď 10. 4., výpovědní doba začíná 1. 5.).  

Zaměstnavatel Vám nemůže dát mj. výpověď v době, kdy jste nemocná (musíte mít neschopenku od lékaře), těhotná nebo čerpáte mateřskou či rodičovskou (maximálně 3 roky) dovolenou.

c) Ukončení pracovního poměru okamžitým zrušením pracovního poměru („výpověď na hodinu“)

Je to výjimečný způsob rozvázání pracovního poměru. Musí být vždy písemný a vždy musí být řádně uveden důvod, který již nelze dodatečně měnit. Pracovní poměr končí okamžikem doručení.

Zaměstnavatel s Vámi může ukončit pracovní poměr pouze v těchto případech:

 • byla jste pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin či nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok
 • byla jste pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců
 • porušila jste povinnost vyplývající z pracovněprávních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem

Zaměstnavatel s Vámi nemůže okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud jste těhotná nebo čerpáte mateřskou či rodičovskou (maximálně 3 roky) dovolenou.

Vy můžete okamžitě zrušit pracovní poměr mj. v případě, kdy Vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů od její splatnosti.

Pokud zrušíte okamžitě pracovní poměr, máte nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

d) Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce.

Takovéto zrušení pracovního poměru musí být písemné, není třeba uvést důvod. Pracovní poměr končí buď doručením, či dnem, který je uveden.

Zaměstnavatel Vám nesmí zrušit pracovní poměr ve zkušební době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů.

Neplatnost rozvázání pracovního poměru - pokud se domníváte, že s Vámi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr neplatně, je třeba písemně sdělit zaměstnavateli, že chcete, aby Vás dále zaměstnával. V takovém případě pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel Vám musí platit náhradu mzdy ve výši průměrné mzdy, dokud nebude rozhodnuto o platném ukončení pracovního poměru. Dále musíte do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit, podat k soudu žalobu.  

O neplatném rozvázání pracovního poměru může rozhodnout jedině soud.

 

2) PRACOVNÍ SMLOUVA

Pracovní smlouvou vzniká pracovní poměr mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem. Je velmi důležitá především pro přesné popsání Vaší pracovní náplně (co přesně budete pro zaměstnavatele vykonávat), pracovní doby a stanovení mzdy za provedenou práci. V případě, že by došlo v budoucnu k rozporu mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem, poslouží jako důkaz v případně vzniklém sporu.   

Pracovní smlouva musí být vždy uzavřena písemně. Musí obsahovat:

 • druh práce (přesné uvedení toho, co budete pro zaměstnavatele vykonávat)
 • místo výkonu práce (přesné uvedení adresy, na které budete práci vykonávat)
 • den nástupu do práce
 • je pro Vás výhodné, abyste v pracovní smlouvě či dodatku k ní měla dohodnutou výši mzdy za Vámi vykonanou práci, termín a způsob její úhrady
 • ve smlouvě může být stanovena délka zkušební doby, která může být max. 3 měsíce, nesmí být však delší než polovina doby trvání pracovního poměru a nesmí být sjednána až po Vašem nástupu do práce.

Pokud ve smlouvě nejsou přesně uvedena Vaše práva a povinnosti, které Vám z pracovního poměru vyplývají, je zaměstnavatel povinen písemně Vás o tomto informovat, a to nejpozději do 1 měsíce, co začal Váš pracovní poměr. Tato informace musí obsahovat údaj o délce dovolené, údaj o výpovědních dobách, údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení, údaj o mzdě a způsobu odměňování, údaj o splatnosti, termínu, místu a způsobu vyplácení mzdy (kdy přesně Vám bude mzda vyplacena, kde a jakým způsobem - např. peníze Vám budou osobně předány, zaslány na bankovní účet atd.).

Zaměstnavatel Vás nemůže nutit dělat práci, na které jste se nedohodli v pracovní smlouvě. Pokud by Vaše náplň práce měla být změněna, je třeba tuto skutečnost dohodnout písemně.

Vždy je nutné, abyste měla jedno originální písemné vyhotovení pracovní smlouvy. Zaměstnavatel je povinen Vám jedno vyhotovení pracovní smlouvy předat!

Minimální mzda pro rok 2014 je 8.500,-Kč

POKUD POBÝVÁTE NA ZÁKLADĚ ZAMĚSTNANECKÉ KARTY, TAK vaše měsíční mzda musí být nejméně 8.500,-Kč a pracovní doba nejméně 15h týdně!

Vzor pracovní smlouvy

 

3) DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

a) Dohoda o provedení práce (DPP) – ne pro držitele zaměstnanecké karty

b) Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Je pro Vás výhodné, aby součástí dohod byly upraveny i přesčasy, překážky v práci (nemoc), dovolená a další podmínky, jinak na ně není nárok.

Než dohody podepíšete, měla byste se o jejich obsahu poradit s právníkem/právničkou!

a) Dohoda o provedení práce (DPP)

DPP musí být uzavřena písemně. Lze ji uzavřít pouze v případě, že rozsah Vaší práce nebude větší než 300 hodin v kalendářním roce. Pokud byste měla uzavřenou se stejným zaměstnavatelem ještě jinou DPP, hodiny se sčítají (př. jestli máte se stejným zaměstnavatelem uzavřenou DPP s rozsahem 100 hodin v kalendářním roce, a chtěla byste s ním uzavřít ještě jinou DPP, doba, která v ní může být stanovena, je max. 200 hodin v kalendářním roce. Pokud byste chtěla uzavřít DPP ještě s jiným zaměstnavatelem, max. doba může být opět 300 hodin v kalendářním roce.).

Pokud patříte k cizinkám, které potřebují povolení k zaměstnání, musíte ho mít i v případě výkonu práce na DPP (bez pracovního povolení by se jednalo o nelegální zaměstnávání).

DPP musí obsahovat: dobu, na kterou se dohoda uzavírá (může být budˇ na dobu určitou či neurčitou); máte li duální zaměstnaneckou kartu je max. 2 roky; vymezení práce (co přesně budete dělat); místo, kde má být práce vykonávána; předpokládaný rozsah pracovních hodin, odměnu a podmínky pro její poskytování (tato nesmí být nižší, než minimální mzda - v r. 2014 je to 8.500,-Kč), dále může obsahovat: možnost a způsob zrušení DPP, sjednání dovolené, nebo osobní překážky v práci. Za každý měsíc, ve kterém bude Váš příjem vyšší než 10.000,-Kč, je Váš zaměstnavatel povinen zaplatit za Vás sociální a zdravotní pojištění. Na dovolenou nemáte, v případě výkonu práce na DPP nárok, lze ji však sjednat v písemné dohodě či jejím dodatku. Vždy musíte dostat jedno písemné vyhotovení DPP.

Po skončení DPP máte právo, resp. zaměstnavatel je povinen vydat Vám potvrzení o zaměstnání. Pokud byste po zaměstnavateli požadovaly vydání pracovního posudku, musí Vám ho vydat do 15 dnů.

Vzor DPP

b) Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

DPČ musí být uzavřena písemně. Pokud patříte k cizinkám, které potřebují povolení k zaměstnání, musíte ho mít i v případě výkonu práce na DPČ (bez pracovního povolení by se jednalo o nelegální zaměstnávání). Výkon práce nesmí přesahovat polovinu stanovené týdenní pracovní doby za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle za období 52 týdnů.

DPČ musí obsahovat: sjednané práce; rozsah pracovní doby (výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích); dobu, na kterou se dohoda uzavírá; výši odměny a podmínky pro její poskytování (nesmí být nižší než minimální mzda - v r. 2014 je 8.500,-Kč). Vždy musíte dostat jedno písemné vyhotovení DPČ.

Pokud v dohodě nemáte sjednán způsob zrušení DPČ, můžete ji zrušit dohodou, nebo výpovědí, kde nemusí být uveden žádný důvod. V takovém případě běží 15 denní výpovědní lhůta, která začíná dnem, kdy byla výpověď druhé smluvní straně doručena. Okamžité zrušení DPČ je možné jen ve stejných případech, jako je možné okamžité zrušení pracovního poměru.

Po skončení DPČ máte právo, resp. zaměstnavatel je povinen vydat vám potvrzení o zaměstnání. Pokud byste po zaměstnavateli požadovala vydání pracovního posudku (hodnocení Vaší práce), musí Vám ho vydat do 15 dnů.

Vzor DPČ

 

4) POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ

 • vydává krajská pobočka Úřadu práce
 • musí jít o volné pracovní místo (výjimka např. u žadatelů o mezinárodní ochranu po 12 měsících v řízení o udělení mezinárodní ochrany, u cizinců/nek, kteří pobývají na území ČR na základě víza za účelem strpění, sezónních pracovníků atd.)
 • je platné pouze pro konkrétního zaměstnavatele (který je uveden v rozhodnutí) a pro konkrétní druh a místo výkonu pracovního místa
 • je nepřenosné
 • lze ho prodloužit

Kdo potřebuje povolení k zaměstnání

Pokud jste cizinec ze třetích zemí a

 • pobýváte na území ČR na základě krátkodobého víza a chcete pracovat nebo
 • jste svým zahraničním zaměstnavatelem usazeným mimo území EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska  vyslán k výkonu práce do ČR  nebo
 • pobýváte na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání a chcete pracovat nebo jste společníkem, členem nebo statutárním orgánem obchodní společnosti nebo družstva a současně zde pracujete nebo
 • chcete dělat „sezónní práci“ max. 6 měsíců v roce nebo
 • pracujete jako stážista v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli v ČR (max. 6 měsíců) nebo
 • jste žadatelem o mezinárodní ochranu a v řízení o udělení mezinárodní ochrany jste 12 měsíců nebo
 • bylo Vám uděleno vízum strpění nebo
 • je Vám max. 26 let a jste zaměstnán příležitostnými pracemi v rámci výměny mezi školami nebo  
 • je to na základě platné mezinárodní smlouvy

Povolení k zaměstnání mj. NEPOTŘEBUJETE, pokud na území České republiky pobýváte na základě:

 • trvalého pobytu
 • přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU, nebo pokud jste podal/a žádost o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU
 • pokud jste státním příslušníkem EU
 • pokud na území České republiky pobýváte na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s cizincem pobývajícím na základě platného dlouhodobého pobytu,azylu či doplňkové ochrany
 • pokud Vám byl na území České republiky udělen azyl či doplňková ochrana

Základní podmínkou pro vydání Vám povolení k zaměstnání je situace na trhu práce a okolnost, že se jedná o volné pracovní místo (výjimka) které s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dočasný nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit jinak. O povolení k zaměstnání je třeba požádat na krajské pobočce úřadu práce, v jejímž obvodu budete pracovat.

Povolení k zaměstnání je platné pouze pro konkrétního zaměstnavatele (který je uveden v rozhodnutí) a pro konkrétní druh a místo výkonu pracovního místa (pokud byste tedy chtěla pracovat pro jednoho zaměstnavatele na dvou pracovních pozicích, potřebovala byste pro každou pracovní pozici zvláštní povolení k zaměstnání; pokud byste chtěla vykonávat stejnou pracovní pozici, na kterou Vám bylo pro zaměstnavatele vydáno povolení k zaměstnání, pro jiného zaměstnavatele, musela byste mít nové povolení k zaměstnání). 

Povolení k zaměstnání je nepřenosné (nemůže ho tedy využít jiná osoba, než ta, na jejíž jméno je vydáno) a vydává se na dobu určitou, maximálně na dobu dvou let. O vydání povolení k zaměstnání můžete žádat opakovaně.

Platnost povolení k zaměstnání zaniká: uplynutím doby, na kterou bylo vydáno; skončením zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení k zaměstnání vydáno; uplynutím doby, na kterou Vám bylo vydáno povolení k pobytu; nebo povolení k pobytu Vám nebude uděleno nebo vydáno, bude zrušeno nebo zanikne z jiných důvodů.

Povolení k zaměstnání Vám může krajská pobočka úřadu práce rozhodnutím odejmout, pokud byste vykonávala zaměstnání v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, nebo jestliže Vám bylo vydáno na základě Vámi uvedených nepravdivých údajů.

Povolení k zaměstnání lze prodloužit pouze s přihlédnutím k situaci na trhu práce. Krajská pobočka úřadu práce při posuzování Vaší žádosti o prodloužení povolení k zaměstnání vychází z toho, zda v daném okamžiku eviduje uchazeče o zaměstnání, pro které by Vaše dosavadní pracovní místo bylo vhodné.

Pokud nejste držitelkou duální zaměstnanecké karty, abyste mohla u téhož zaměstnavatele vykonávat práci na základě prodloužení zaměstnání, musíte mít od krajské pobočky úřadu práce povolení k zaměstnání a od příslušného pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra povolení k dalšímu pobytu na území ČR.

Při podání žádosti o prodloužení povolení k zaměstnání je třeba uhradit poplatek ve výši 250,- Kč.

 • Postup při vyřizování povolení k zaměstnání

Povolení k zaměstnání lze vyřídit i před příjezdem do ČR. Povolení k zaměstnání si můžete vyřídit buď sama, nebo ho za Vás může vyřídit zaměstnavatel či jiný zplnomocněný zástupce. V případě, že se necháte v řízení o udělení povolení k zaměstnání zastoupit, je třeba udělit tomu, kdo Vás bude zastupovat, plnou moc.

Žádost o povolení k zaměstnání (vzor žádosti).

Žádost obsahuje:

 • Vaše identifikační údaje (jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo (pokud Vám bylo přiděleno) nebo datum a místo narození, bydliště)
 • adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek
 • číslo cestovního dokladu a název orgánu, který cestovní doklad vydal
 • identifikační údaje budoucího zaměstnavatele (název, adresu, identifikační číslo)
 • druh práce
 • místo výkonu práce a dobu, po kterou budete zaměstnání vykonávat
 • případně další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání

Přílohy k žádosti:

 • fotokopie stránky cestovního dokladu obsahující Vaše základní identifikační údaje
 • vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná (vzor)
 • úředně ověřená kopie dokladu o profesní způsobilosti pro obor, ve kterém bude cizinec na území ČR pracovat (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o ukončení vysokoškolského studia apod.)

Přílohy, které jsou v cizích jazycích, můžete předložit v originálním znění nebo jejich úředně ověřené kopie spolu s jejich úředním překladem do českého jazyka.

Doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání musí být superlegalizovány (popř. opatřeny apostilou) a nostrifikovány.

 • Superlegalizace i Apostila - prokazují věrohodně skutečnost, že listina byla vydána nebo ověřena určitým justičním nebo správním orgánem ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

Blíže k superlegalizaci viz http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=5096&d=9064

 • Nostrifikace - osvědčuje odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání.

Blíže k nostrifikaci viz http://www.msmt.cz/search.php?action=results&query=nostrifikace

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani

 • Správní poplatek - při podání Vaší žádosti o vydání povolení k zaměstnání je třeba uhradit poplatek ve výši 500 Kč.

 

5) PRÁVA A POVINNOSTI

Zaměstnavatel má povinnost odvádět za Vás sociální pojištění - to obsahuje pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Sazba sociálního pojištění zaměstnance je 6,5 %, zaměstnavatele 25 %, celkem tedy 31,5 % z hrubé mzdy. Pojištění se odvádí se měsíčně.

Zaměstnavatel je povinen odvádět za zaměstnance zdravotní pojištění - sazba zdravotního pojištění zaměstnavatele je 9 %, zaměstnanec hradí 4,5 %, celkem 13,5 % z hrubé mzdy. Pojištění se odvádí se měsíčně.

Zaměstnavatel je povinen vypočíst zálohu na daň z příjmu a tuto daň za Vás odvést. Daň z příjmu činí 15%.

Při skončení pracovního poměru nebo DPČ je Vám zaměstnavatel povinen vydat Zápočtový list. Zápočtový list musí obsahovat: údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo DPČ, druh konaných prací, dosaženou kvalifikaci, odpracovanou dobu a další skutečnosti. V případě nesrovnalostí nebo porušení povinností zaměstnavatele můžete kontaktovat příslušný finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu nebo inspektorát práce.

Pokud je ve Vašem případě porušeno rovné zacházení, nebo jste-li diskriminována, můžete se postupně domáhat:

 • upuštění od porušování
 • odstranění následků porušování
 • poskytnutí přiměřeného zadostiučinění
 • náhrady nemajetkové újmy v penězích, pokud byla ve značném případě snížena Vaše lidská důstojnost (výši náhrady určí soud)

Pracovní doba a doba odpočinku - máte právo na přestávku v práci na jídlo a odpočinek, a to nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce. Délka přestávky musí být nejméně 30 min.

Práce přesčas Vám může být nařízena jen výjimečně. Nesmí být delší než 8 hodin v jednotlivých týdnech.

Zaměstnavatel Vás nemůže nutit dělat práci, na které jste se nedohodli v pracovní smlouvě. Pokud by Vaše náplň práce měla být změněna, je třeba tuto skutečnost dohodnout písemně.

Pokud jste na neschopence (lékař Vás uznal práce neschopnou), tak nepracujte a zdržujte se na adrese, kterou jste uvedla jako místo pobytu v době nemoci.

Nepracujte na živnostenský list jako zaměstnanec v závislé činnosti, šlo by o švarcsystém a bylo by to považováno za nelegální práci!

Dovolená

 • Dovolená za kalendářní rok - minimální výměra dovolené je 4 týdny v kalendářním roce, můžete si dohodnout i více. Na dovolenou máte nárok, pokud nepřetržitě pracujete pro jednoho zaměstnavatele alespoň 60 dnů v kalendářním roce. V případě, že nepracujete celý kalendářní rok, náleží Vám poměrná část dovolené (1/12 dovolené za kalendářní rok, a to za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru).
 • Dovolená za odpracované dny - za každých odpracovaných 21 dnů Vám, náleží 1/12 dovolené za kalendářní rok

Bezpečnost práce

Zaměstnavatel Vás musí seznámit s pravidly a předpisy bezpečnosti práce. Zaměstnavatel je povinen zajistit Vaši bezpečnost a ochranu zdraví v místě výkonu práce. Náklady spojené se zajištěním Vaší bezpečnosti a ochrany nesmí zaměstnavatel přenést na Vás.

Pracovní úraz - v případě, že se Vám stane při výkonu zaměstnání pracovní úraz, je zaměstnavatel povinen za Vaší účasti, pokud to Váš stav dovoluje, objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu a co nejdříve to oznámit příslušným úřadům (policie, zdravotní pojišťovna, inspektorát práce atd.).

 

 

Pro veřejnost

Zde najdete informace o tématu práce v domácnosti v Česku i ve světě.

Pro média

Zde naleznete tiskové zprávy uveřejňované v průběhu celého projektu.