Poznejte příběhy migrantek a poskytněte jim stejné podmínky jako Češkám

Užitečné informace

Zde najdete informace, které Vám usnadní život v České republice.

 

 • Od dokumentů, které budete dávat úřadům, si udělejte kopie a nechte si na ně vyznačit od úřednice/úředníka razítkem datum, kdy dokumenty předáte. Pokud je budete posílat poštou, tak je vždy posílejte doporučeně a lístek z pošty spolu s kopií dokumentu pečlivě uschovejte.
 • Po celou dobu, co je vedeno správní řízení (řízní o pobytu, řízení o povolení k zaměstnání apod.) máte možnost nahlížet do spisu (veškeré dokumenty, které jsou vedeny ve Vaší věci) a pořizovat si z něj kopie.  

Nikdy nepodepisujte nic, čemu nerozumíte nebo si nejste jisté! V takovém případě se přijďte  poradit!

 

Lhůty

 • Pokud Vám správní orgán stanovil lhůtu k doplnění dokumentů nebo k učinění nějakého úkonu, je nutné tuto lhůtu dodržet. Zmeškání lze prominout pouze z vážných důvodů, které budou řádně odůvodněny (např. potvrzení od lékaře v případě nemoci). Zmeškání lhůty pro Vás může mít velmi nepříjemné následky (např. zastavení řízení o prodloužení víza/pobytu).
 • Při prodlužování pobytu je třeba dbát na dodržení lhůty. Žádost o prodloužení víza/pobytu je možné podat nejdříve 90 dnů před skončením platnosti dosavadního víza/pobytu, nejpozději 14 dnů před skončením platnosti dosavadního víza/pobytu. Pokud byste lhůtu promeškala, je nutné se co nejdříve omluvit a žádost spolu s omluvou podat. Musí jít však o závažný důvod zmeškání lhůty (např. nemoc).  
 • Na jakoukoliv písemnost, kterou dostanete, si vyznačte datum, kdy jste ji převzala. Je to důležité v případech, kdy Vám správní orgán stanoví lhůtu k dodání dokumentu, či učinění nějakého úkonu.
 • Lhůta začíná ve většině případu běžet následující den, kdy jste písemnost dostala (např. dne 11. 9. 2013 jste dostala dopis, v němž je Vám stanovena lhůta 15 dnů ode dne doručení, lhůta začíná běžet 12. 9. 2013 a posledním dnem, kdy uplyne je 26. 9. 2023).

Do lhůty se počítají i svátky a víkend!!!

 

Doručování písemností

 • Vždy mějte označenou poštovní schránku (na schránce musí být Vaše jméno!)
 • Dopisy si vždy přebírejte, pokud je nepřevezmete v termínu uvedeném na lístku z pošty, bude Vám dopis vhozen do schránky a považován za doručený, tedy jako byste ho převzala. 
 • Pokud máte být v době, kdy očekáváte dopis od úřadu v zahraničí, sdělte tuto skutečnost příslušnému správnímu orgánu. 

 

Zdravotní pojištění

Každý cizinec, který pobývá v České republice, musí být pojištěn.

Na veřejné zdravotní pojištění má nárok:

 • občan ČR s pobytem v ČR
 • cizinec s trvalým pobytem v ČR
 • cizinec, který je zaměstnancem firmy se sídlem v ČR
 • žadatel o mezinárodní ochranu
 • azylant a držitel doplňkové ochrany
 • cizinec s vízem strpění

 

Pokud máte dlouhodobý pobyt nebo dlouhodobé vízum a nejste zaměstnaná, musíte si platit komerční zdravotní pojištění – komplexní a to na celou dobu pobytu.

Pokud máte přechodný pobyt pro rodinného příslušníka občana EU, můžete si vybrat, zda budete platit komplexní pojištění nebo pojištění pro případ nutné a neodkladné péče.

 

Zdravotní pojišťovny nabízející zdravotní pojištění pro cizince

Veřejné zdravotní pojišťovny

 

Užitečné kontakty

Nemocnice v Praze

 

 • Inspektorát práce pomáhá řešit otázky a problémy v oblasti bezpečnosti práce a pracovněprávních vztahů. Adresa: Kladenská 103/105, Praha 6.
 • La Strada je nezisková organizace poskytující pomoc obchodovaným a vykořisťovaným osobám. Pomáhá lidem, kteří byli nuceni vykonávat práci, kterou nechtěli, nedostávali zaplaceno, zaměstnavatel je neoprávněně propustil, sebrali Vám doklady apod. Tel.: (+420) 222 71 71 71 http://www.strada.cz/cz/

 

Kde hledat práci

Než si začnete hledat zaměstnání, připravte si životopis a motivační dopis pro konkrétního zaměstnavatele. Pokud potřebujete, s tímto Vám rádi pomůžou sociální pracovníci SIMI.

 • Práci můžete hledat na těchto stránkách:

www.jobs.cz

www.prace.cz

http://www.hotjobs.cz/

www.sprace.cz

http://cz.indeed.com/

 • Dále také v novinách Mladá fronta Dnes, Metro nebo Annonce. Tyto noviny mají nabídky i na internetu:

http://www.annonce.cz/nabizim-praci-dam-vydelat.html

http://prace.metro.cz/

http://jobdnes.idnes.cz

 • Krátkodobé brigády hledejte například zde:

http://brigady.vpraze.com/                                                   

http://www.pracevpraze.cz/index.php?idl=51

 • Pokud chcete podnikat (pracovat na živnostenský list), užitečné informace najdete zde:

www.istp.cz                                                                         

http://www.occupationsguide.cz/                            

http://www.jakpodnikat.cz/

Ohledně podnikání můžete také kontaktovat sociální pracovníky ze SIMI.

 

Bydlení

Pokud si pronajímáte bydlení, dejte si pozor, aby smlouva obsahovala:

 • předmět nájmu a jeho účel, tedy jaké prostory můžete využívat a jaké případně mají omezení,
 • výši a splatnost nájemného a způsob jeho platby,
 • dobu trvání nájmu (jedná-li se o smlouvu na dobu určitou).

Smlouva musí být vždy písemná.

Nájem bytu končí, když:

 • písemnou dohodou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem,
 • uplynutím doby, na kterou byl nájemní vztah sjednán,
 • písemnou výpovědí nájemce (bez uvedení důvodu), nebo pronajímatele (vždy odůvodněné) Téměř ve všech případech výpovědi z nájmu bytu přísluší nájemci bytová náhrada popř. přístřeší.

 

 

 

19.7.2017 10:34 - Užitečné informace 

CIZINCI POZOR !!!

V srpnu začne platit novela cizineckého zákona. Přináší negativní i pozitivní změny pro některé cizince. Zásadní změny se týkají především:

 • cizinců, kteří chtějí žádat o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana ČR
 • cizinců, kteří chtějí začít podnikat a změnit účel pobytu
 • cizinců na vízu strpění, kteří chtějí změnit účel pobytu
 • dospělých dětí cizinců s trvalým pobytem, kteří chtějí o trvalý pobyt požádat
5.9.2016 15:51 - Užitečné informace 

Zpravodaj SIMI - Gender v migraci

Přinášíme vám první číslo zpravodaje věnovaného problematice dosud relativně neznámé či nepříliš řešené, která ovšem i v souvislosti s aktuálním děním ve světě nabývá na rozměrech i důležitosti – genderu v migraci. Pod tímto pojmem si lze jednoduše představit ženy v migraci či otázky rovnosti žen a mužů v souvislosti s migrací – ať již mezi sebou navzájem či také ve vztahu ke společnosti hostitelské země.

31.8.2016 16:25 - Užitečné informace 

Výsledky výzkumu a publikace Ženy na vedlejší kolejí (?) - Gender, migrace a stárnutí

Publikace, kterou jsme pro vás připravili, se týká postavení a situace migrantek ve vyšším středním a seniorském věku v České republice. Jedná se o téma v českém prostředí zatím neřešené, které postupně nabývá na rozměrech, a tudíž i na aktuálnosti.

28.4.2016 12:09 - Užitečné informace 

Manuál Nebudu obětí! - z naší praxe k problematice domácího násilí v migraci

Během roční spolupráce v projektu Nebudu obětí! jsme v SIMI spolu s partnerem ACORUS vytvořili návodný manuál pro pracovníky pomáhajících profesí, v němž shrnujeme naše praktické zkušenosti z přímé práce s migrantkami a migranty jakožto osobami ohroženými domácím násilím.

Pro veřejnost

Zde najdete informace o tématu práce v domácnosti v Česku i ve světě.

Pro média

Zde naleznete tiskové zprávy uveřejňované v průběhu celého projektu.