Poznejte příběhy migrantek a poskytněte jim stejné podmínky jako Češkám

Podnikání

Zde se dozvíte za jakých podmínek a jakým způsobem postupovat, abyste mohla na území České republiky podnikat.

 

Abyste mohla na území České republiky vykonávat práci v domácnosti jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), musíte mít živnostenské oprávnění a povolený pobyt na území České republiky (buď formou krátkodobého či dlouhodobého víza za účelem podnikání nebo formou povolení k pobytu).

Podle toho, co budete v rámci práce v domácnosti vykonávat, si musíte zařídit buď živnost volnou (pokud se budete starat o domácnost nebo pečovat o dítě starší 3 let) nebo živnost vázanou (pokud se budete starat o dítě mladší 3 let). Jak živnost volná, tak vázaná jsou živnosti ohlašovací, tzn. oprávnění provozovat živnost vzniká, pokud splníte podmínky dnem ohlášení živnosti.

Způsob ohlášení živnosti - pokud chcete provozovat ohlašovací živnost, jste povinna to ohlásit živnostenskému úřadu (kontakty). 

Před tím, než začnete podnikat, je třeba vyplnit jednotný registrační formulář. Tímto ohlásíte živnost, zaregistrujete se na daň z příjmu fyzických osob, na zdravotní a sociální (důchodové a nemocenské) pojištění.

Jednotný registrační formulář

V ohlášení uvedete: jméno, příjmení, rodné číslo (pokud Vám bylo přiděleno), datum narození, bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen; místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo); předmět podnikání, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění; identifikační číslo (pokud bylo přiděleno); dobu povoleného pobytu (pokud pobýváte na území ČR na základě víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu); případný požadavek na automatickou změnu adresy místa podnikání na adresu bydliště.

Podmínky pro práci na základě živnostenského oprávnění: 18 let nebo více, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (bezúhonná jste, pokud jste nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání, o který žádáte nebo který ohlašujete, pokud se na Vás nehledí, jako byste nebyla odsouzena, bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů), v případě vázané živnosti ještě splnění požadavků pro její provozování.

Výpis z Rejstříku trestů

 • jste-li občankou jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu Vašeho posledního pobytu (pokud je tímto státem ČR, jde o výpis z Rejstříku trestů). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předložíte čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož jste občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu.
 • jste-li občankou státu mimo EU, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož jste občankou. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předložíte čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož jste občankou, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu.

Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce!

Možnost vykonávat práci na základě živnostenského oprávnění prokážete výpisem ze živnostenského rejstříku-proklik, pokud ho ještě nemáte, tak stejnopisem ohlášení s razítkem data, kdy bylo ohlášení živnostenskému úřadu doručeno.

Živnost volná - pro její výkon musíte splnit pouze všeobecné podmínky.

Živnost vázaná - pro její výkon musíte kromě všeobecných podmínek prokázat odbornou způsobilost.

 • Odborná způsobilost

Abyste se mohla starat o dítě do tří let, musíte prokázat odbornou způsobilost (musíte mít požadované vzdělání) k jednomu z níže uvedených povolání: všeobecná sestra, zdravotnická asistentka, ošetřovatelka, porodní asistentka, záchranářka, sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách, učitelka v mateřské školce, chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Pokud jste státní příslušnicí členského státu Evropské unie, můžete prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Povinnosti, které musíte plnit:

 • Musíte platit daně, sociální a zdravotní pojištění.
 • Každý rok podat ke dni 31. 3. daňové přiznání za předchozí rok.
 • Vykonávat jen to, k čemu máte živnostenské oprávnění.

Správní poplatky - za ohlášení živnosti musíte uhradit správní poplatek 1.000,-Kč.

Za první výpis ze živnostenského rejstříku neplatíte nic, za každý další výpis pak hradíte 20,-Kč za každou započatou stranu.

Změna údajů - změnu údajů nahlásíte pouze na živnostenském úřadu, ten následně informuje úřady sociální a zdravotní.

V případě, že své služby poskytujete v rámci podnikatelské činnosti, je pro Vás výhodné uzavřít s tím, komu služby poskytujete, písemnou smlouvu, např. o poskytování služeb, kde bude přesně stanoven rozsah poskytovaných služeb, podmínky, za kterých budou tyto služby poskytovány, odměna atd. Písemná smlouva poskytuje garanci pro případné spory a usnadňuje vymahatelnost práv.

Svým klientům pak za poskytnuté služby vystavujte faktury /VZOR /. Záleží na dohodě mezi Vámi a klientem, zda bude fakturace probíhat měsíčně či za každou poskytnutou službu jednorázově.

Faktura je podkladem pro vyúčtování za provedenou práci. Obvykle obsahuje popis toho, za co se má zaplatit, způsob platby a datum splatnosti.

Faktura musí obsahovat:

 • Vaše jméno
 • sídlo nebo místo podnikání
 • identifikační číslo (IČO) případně DIČ
 • údaj o zápisu do živnostenského rejstříku
 • označení účetního dokladu (číslo faktury)
 • obsah účetního případu (popis, co jste poskytla za služby)
 • údaj komu fakturujete
 • výši částky, kterou požadujete za provedení služeb zaplatit
 • cenu za měrnou jednotku (např. cena za odpracovanou hodinu)
 • datum vyhotovení faktury
 • splatnost faktury (datum, do kdy Vám má být faktura zaplacena)

Součástí českých faktur bývá razítko a podpis dodavatele.

Vzor faktury

19.7.2017 10:34 - Podnikání 

CIZINCI POZOR !!!

V srpnu začne platit novela cizineckého zákona. Přináší negativní i pozitivní změny pro některé cizince. Zásadní změny se týkají především:

 • cizinců, kteří chtějí žádat o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana ČR
 • cizinců, kteří chtějí začít podnikat a změnit účel pobytu
 • cizinců na vízu strpění, kteří chtějí změnit účel pobytu
 • dospělých dětí cizinců s trvalým pobytem, kteří chtějí o trvalý pobyt požádat
28.4.2016 12:09 - Podnikání 

Manuál Nebudu obětí! - z naší praxe k problematice domácího násilí v migraci

Během roční spolupráce v projektu Nebudu obětí! jsme v SIMI spolu s partnerem ACORUS vytvořili návodný manuál pro pracovníky pomáhajících profesí, v němž shrnujeme naše praktické zkušenosti z přímé práce s migrantkami a migranty jakožto osobami ohroženými domácím násilím.

30.3.2016 12:13 - Podnikání 

SIMI upozoňuje vládu na postavení migrantek v ČR

Jako každoročně i za rok 2015 připravilo SIMI svůj příspěvek do Zprávy o stavu lidských práv v ČR, kterou pak vydává Úřad vlády ČR.

6.1.2016 12:20 - Podnikání 

blog Bez vrásek, aneb migrantky versus stárnutí

Blog o stárnutí migrantek a o všem, co s tím v životě souvisí.

Stárnutí je téma, o kterém se u nás málo hovoří. Blog Bez vrásek proto nabízí prostor pro všechny, které stárnutí zajímá či se vás nějakým způsobem dotýká. Je určen migrantkám, ale i vám všem, kdo chcete sdílet svoje zkušenosti a názory, veselé i smutné a diskutovat o tématu stárnutí a všem co s tím v životě souvisí.

Pro veřejnost

Zde najdete informace o tématu práce v domácnosti v Česku i ve světě.

Pro média

Zde naleznete tiskové zprávy uveřejňované v průběhu celého projektu.