Poznejte příběhy migrantek a poskytněte jim stejné podmínky jako Češkám

Pobyt v České republice

Zde získáte základní informace o vybraných typech víz a druzích pobytů na území České republiky.

Aktuální informace najdete na stránkách SIMI - Praktické informace pro cizince

1) STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI TŘETÍCH ZEMÍ (MIMO EU) S VÍZOVOU POVINNOSTÍ

Krátkodobá víza (k pobytu v ČR do 90 dnů)
Dlouhodobá víza (k pobytu v ČR nad 90 dní)
Dlouhodobé pobyty: 

Trvalý pobyt

2) STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BEZ VÍZOVÉ POVINNOSTI

3) STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI EU A RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI EU

Jak správně podat žádost o povolení k pobytu /Informační leták org. InBáze Berkat, který vznikl v rámci projektu Asistenční služby InBáze Berkat na odděleních pobytu cizinců v Praze I a II financovaném OAMP MV ČR/

1) Státní příslušníci třetích zemí (mimo EU) s vízovou povinností

KRÁTKODOBÁ VÍZA

Jsou to víza, která opravňují k pobytu v ČR do 90 dnů. Dle účelu, na základě kterého chcete na území pobývat (rozlišujeme např. účel zaměstnání, sloučení apod.). O udělení víz rozhoduje Ministerstvo zahraničních věcí. Žádost je třeba podat na zastupitelském úřadu ČR v zemi svého původu nebo, v případě určité státní příslušnosti, např. USA, Japonsko (viz vyhláška MV ČR č. 429/2010 Sb.) na kterémkoliv zastupitelském úřadu ČR. K žádosti je třeba doložit:

 • vyplněný formulář
 • cestovní doklad
 • fotografie
 • účel pobytu (např. pokud chcete pobývat na území ČR za účelem zaměstnání, je třeba doložit povolení k zaměstnání nebo číslo jednací žádosti o vydání povolení k zaměstnání)
 • prostředky k pobytu na území /viz níže/
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území (nájemní smlouva nebo čestné prohlášení pronajímatele, které musí být obé podepsány všemi skutečnými majiteli nemovitosti:bytu, domu apod., případně tím, kdo má od takového majitele zmocnění k uzavření nájemní smlouvy.)
 • informaci, která umožní posoudit záměr opustit území ČR (např. rezervovaná jízdenka zpět)
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění

Za podání žádosti je třeba zaplatit poplatek viz SAZEBNÍK. Dobu platnosti lze prodloužit na policii.

Prostředky k pobytu na území

Zajištění prostředků se prokazuje předložením dokladu potvrzujícím zaplacení služeb spojených s Vaším pobytem na území, nebo dokladem potvrzujícím, že služby budou na území poskytnuty zadarmo, nebo předložením peněžních prostředků v následující výši:

Pro pobyt do 30 dnů - 0,5 násobku částky existenčního minima (pro rok 2013 je to 2.200,-Kč) na jeden den pobytu (př. na 30 dnů je to 30x(0,5x2.200)=33.000,-Kč).    

Pro pobyt nad 30 dnů – 15 násobek částky existenčního minima (pro rok 2013 je to 2.200,-Kč) s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území zvyšuje o 2 násobek částky existenčního minima (př. na 90 dnů je to (15x2.200)+2x(2x2.200)=33.000+8.800=41.800,-Kč).

Zajištění prostředků můžete prokázat mimo jiné výpisem z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci znějícím na Vaše jméno,  jiným dokladem o finančním zajištění, ze kterého vyplývá, že můžete disponovat penězi v požadované výši, platnou mezinárodně uznávanou platební kartou, ale i např. předložením pracovní smlouvy, kde bude uvedena výše Vaší mzdy.  

 

DLOUHODOBÁ VÍZA – Vízum k pobytu nad 90 dní

Dle účelu, za kterým chcete na území ČR pobývat, rozlišujeme dlouhodobá víza mj. za účelem zaměstnání, podnikání, studia a strpění pobytu na území. Žádost lze podat na, zastupitelském úřadu ČR v zemi svého původu, nebo v případě určité státní příslušnosti, např. USA, Malajsie(vyhláška MV ČR č. 429/2010 Sb.) na kterémkoliv zastupitelském úřadu ČR, nebo, v případě víza za účelem strpění pobytu, na území ČR. K žádosti je třeba doložit:

 • vyplněný formulář a hned při podání žádosti uhradit správní poplatek (1.000,-Kč). 
 • platný cestovní doklad
 • fotografie pokud nebude pořízen Váš obrazový záznam
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území (nájemní smlouva nebo čestné prohlášení pronajímatele, které musí být obé podepsány všemi skutečnými majiteli nemovitosti:bytu, domu apod., případně tím, kdo má od takového majitele zmocnění k uzavření nájemní smlouvy.)
 • prostředky k pobytu (na 6 měsíců 55.000 Kč, na 12 měsíců 81.400 Kč; pro účel podnikání 110.000 Kč bez ohledu na délku předpokládaného pobytu) – dokládá se zpravidla výpisem z bankovního účtu
 • cestovní zdravotní pojištění
 • na požádání - doklad obdobný výpisu z evidence z Rejstříku trestů (ne u cizince mladšího 15 let), lékařskou zprávu
 • doklad potvrzující účel pobytu
 • u dlouhodobého víza za účelem zaměstnání pak i povolení k zaměstnání nebo číslo jednací žádosti o povolení k zaměstnání a identifikační údaje úřadu práce kde bylo o povolení požádáno a prostředky k pobytu
 • u dlouhodobého víza za účelem podnikání je třeba doložit doklad o zápisu do živnostenského rejstříku, seznamu nebo evidence a prostředky k pobytu na území
 • pro dlouhodobé vízum za účelem studia pak potvrzení o přijetí ke studiu a prostředky k pobytu

Lhůta pro rozhodnutí je 90 dnů ode dne podání žádosti (ve složitých případech 120 dnů). Dobu platnosti dlouhodobého víza lze prodloužit, maximální doba platnosti je 6 měsíců.

Prostředky k pobytu na území

Pro pobyt nad 30 dnů -15násobek částky existenčního minima (pro rok 2013 je to 2.200,-Kč) s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území zvyšuje o 2násobek částky existenčního minima (př. na 90 dnů je to (15x2.200)+2x(2x2.200)=33.000+8.800=41.800,-Kč).

Pro pobyt nad 90 dnů za účelem podnikání je třeba doložit částku ve výši 50 násobku částky existenčního minima (pro rok 2013 je to 2.200,-Kč).

Prostředky je možno prokázat: výpisem z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci znějícím na Vaše jméno;jiným dokladem o finančním zajištění, ze kterého vyplývá, že můžete disponovat penězi v požadované výši;platnou mezinárodně uznávanou platební kartou.

 

DLOUHODOBÉ POBYTY

Dlouhodobý pobyt za účelem podnikání

O tento typ pobytu můžete žádat, pokud v ČR podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ (máte živnostenské oprávnění) nebo jste statutární orgán (jednatel) či člen statutárního orgánu obchodní společnosti či družstva (společník). Žádost je třeba podat buď na pracovišti Ministerstva vnitra dle místa Vašeho bydliště či na zastupitelském úřadu ČR. K žádosti je třeba dodat vyplněný formulář (zelený) FORMULÁŘE KE STAŽENÍ; cestovní doklad; doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu; 2 fotografie; doklad o zápisu do příslušného rejstříku - např. živnostenský nebo obchodní rejstřík; doklad o zajištění prostředků k pobytu, pokud jste OSVČ: potvrzení, že nemáte nedoplatky na daních a na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud jste jednatel, společník obchodní společnosti či družstva: potvrzení, že tato společnost/družstvo nemá nedoplatky na daních a na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Na požádání platební výměr daně z příjmu.

Doba platnosti povolení je 2 roky. Lhůta pro rozhodnutí je 60 dnů ode dne podání žádosti. Při podání žádosti je třeba zaplatit poplatek 2.500,- Kč.

Zaměstnanecké karty - ZK

 • nový druh povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání
 • pro všechny druhy zaměstnání
 • opravňuje Vás k pobytu na území ČR delšímu než 3 měsíce
 • opravňuje Vás pracovat u zaměstnavatele na pracovním místě, na které byla ZK vydána, nebo pracovat na pracovním místě, ke kterému byl udělen souhlas Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
 • ve většině případů musí jít o pracovní místo, které je zařazeno do „centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty“

Existují 2 druhy ZK:

1) opravňuje současně k pobytu na území ČR i zaměstnání (ZK duální)

2) opravňuje pouze k pobytu na území ČR (ZK neduální)

Kdo může žádat

 • pokud jste cizinec ze třetí země a nejste současně rodinným příslušníkem/rodinnou příslušnicí občana EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska nebo nemáte podanou žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka/rodinnou příslušnici občana EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska
  • POZOR!!! Nelze vydat ani prodloužit cizinci, který v postavení společníka, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti anebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti

Místo podání žádosti o ZK

 • na zastupitelském úřadu v zemi původu (pokud jste státním příslušníkem/nicí státu, který je uveden ve vyhlášce č.429/2010 Sb., můžete žádost podat i v jiném státě)
 • u Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra(v případě, že pobýváte na území ČR na základě víza k pobytu nad 90 dnů nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydaném za jiným účelem)

Podmínky pro vydání ZK

Obecné náležitosti (platí pro oba typy ZK)

vždy:

na požádání:

 • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • doklad o uznání Vašeho zahraničního vzdělání příslušným orgánem ČR
 • lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí
 • všechny dokumenty nesmí být starší než 180 dnů

Zvláštní podmínky pro vydání ZK duální

1) Musí se vždy jednat o pracovní místo uvedené v Centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli ZK.

2) Musíte mít pracovní smlouvu, nebo dohodu o pracovní činnosti či smlouvu o smlouvě budoucí (smlouva o tom, že s Vámi zaměstnavatel uzavře pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti).

3) Vaše měsíční mzda, plat nebo odměna musí být v roce 2014 nejméně 8,500,-Kč

4) Vaše pracovní doba musí být nejméně 15 hodin týdně

5) Odborná způsobilost zejména formou:

a) požadovaného vzdělání (jen na žádost ministerstva),

b) požadované odborné kvalifikace (pokud je vyžadována dle zvláštního právního předpisu), 

c) splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání

Zvláštní podmínky pro ZK neduální

Žádat můžete, pokud jste:

a) cizinec, který musí žádat povolení k zaměstnání

b) cizinec, který má volný přístup na trh práce

 • v  těchto případech nejde o pracovní místa uvedené v CEVPM
 • stejně jako u zaměstnanecké karty duálního charakteru je třeba splnit podmínku ad 2) až ad 4).
 • pokud jste cizinec, který má volný přístup na trh práce, musíte ještě kromě výše uvedených náležitostí doložit doklad prokazující tuto skutečnost 
 • pokud jste cizinec, který potřebuje povolení k zaměstnání, musíte ho krom výše uvedených náležitostí doložit, pokud Vám ještě nebylo vydáno, je třeba doložit potvrzení o podané žádosti 

Lhůta pro vydání ZK

 • 60 dnů, ve zvlášť složitých případech 90 dnů

Doba platnosti a možnosti prodloužení ZK

Platnost ZK – stejná jako doba, na kterou jste uzavřel/a pracovní smlouvu nebo dohodu, dohodou o pracovní činnosti příp. doba uvedená v povolení k zaměstnání

 • Maximálně na 2 roky

Prodlužení ZK - musíte podat nejdříve 120 dnů a nejpozději poslední den platnosti ZK

 • obdobné náležitosti, jako při podání žádosti o ZK
 • nemusí se jednat o pracovní místo, které je v Centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli ZK  

POZOR! - v době rozhodování o prodloužení duální ZK můžete na území ČR pobývat i pracovat

 • v době rozhodování o prodloužení neduální ZK můžete na území pobývat i pracovat (pokud máte volný přístup na trh práce po celou dobu rozhodování o prodlužování ZK; pokud potřebujete povolení k zaměstnání, do té doby, dokud je platné Vaše povolení k zaměstnání)

Změny v zaměstnání

Pokud chcete změnit  zaměstnavatele, pracovní místo musíte:

 • u duální ZK je kromě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti, či smlouvy o smlouvě budoucí  třeba souhlasu Ministerstva vnitra
 • souhlas neznamená prodloužení ZK!!!
 •         -je nutno předložit doklad o trvání pracovněprávního vztahu nebo jeho skončení před kratší dobou, než 60 dnů
 • u neduální ZK – pokud máte volný vstup na trh práce, musíte změnu oznámit ministerstvu do 3     pracovních dnů
 • pokud potřebujete povolení k zaměstnání, musíte o změnu požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce

 

Pokud Vaše stávající zaměstnání trvá a Vy chcete pracovat na další pracovní pozici

 • nemusí se v tomto případě jednat o pozici uvedené v CEVPM a nevyžaduje se podmínka minimální pracovní doby 15 hodin týdně. Musíte mít však uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Není možné pracovat na dohodu o provedení práce!!!

Pozor!!!! Zánik ZK

 • Pokud dojde k ukončení Vašeho pracovněprávního vztahu, máte možnost najít si během 60 dnů po skončení tohoto pracovněprávního vztahu nové zaměstnání a požádat Ministerstvo vnitra o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele.  Pokud si během 60 dnů nenajdete nového zaměstnavatele a nepožádáte Ministerstvo vnitra o souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení, platnost Vaší zaměstnanecké karty uplynutím 60. dne zanikne.

POJEM „NESPOLEHLIVÝ ZAMĚSTNAVATEL“

Pokud byste se ucházeli o zaměstnání u zaměstnavatele, který bude označen jako „nespolehlivý zaměstnavatel“, je to důvod pro nevydání či neprodloužení ZK.

Za nespolehlivého zaměstnavatele je označen ten, který:

-          není osobou bezdlužnou

-          byla mu uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce

-          nevyvíjí ekonomickou činnost, je v likvidaci, jeho sídlo není skutečné

Opět, tečka by měla lícovat s ostatníma tečkama

 

Dlouhodobý pobyt  za účelem společného soužití rodiny na území

O tento pobyt může žádat manžel/ka; nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince s povoleným pobytem či azylanta (pokud je manželství uzavřeno až na území ČR, tak jedině tehdy, když na území pobývá 2 roky a má dlouhodobý pobyt); nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě manžela cizince s povoleným pobytem či azylanta; nezletilý v náhradní rodinné péči cizince s povoleným pobytem či azylanta nebo jeho manžela; rodič, příp. prarodič nebo poručník nezletilého azylanta; osamělý cizinec starší 65 let nebo bez ohledu na věk cizinec, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území; cizinec, který před vstupem na území ČR pobýval na území jiného členského státu EU jako rodinný příslušník držitele modré karty (povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci). Žádost je třeba v tomto případě podat ve lhůtě do 90 dnů ode dne vstupu na území.

Osoba, se kterou se slučuje, musí mít povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu a pobývat na území ČR minimálně po dobu 15 měsíců (v případě sloučení manželů musí každý z nich dosáhnout věku 20 let) nebo zaměstnaneckou kartu a pobývat na území ČR minimálně po dobu 6 měsíců nebo modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU nebo dlouhodobý pobyt za účelem investování, azyl (pokud žádost podáte do 3 měsíců od udělení azylu je třeba k žádosti dodat: vyplněný formulář, cestovní doklad, 2 fotografie, doklad o příbuzenském vztahu); pokud manželství vzniklo až po udělení azylu, můžete požádat, pokud na území pobýváte 2 roky a máte dlouhodobý pobyt

Žádost je možné podat na zastupitelském úřadu ČR, nebo na pracovišti Ministerstva vnitra dle místa bydliště, jestliže pobýváte na území ČR na vízum nad 90 dnů nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu za jiných účelem.

 POZOR!!! - žádost na území není možné podat z DV strpění, pokud na něj pobýváte méně jak 6 měsíců

                              - žádost na území není možné podat na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání

K žádosti je třeba doložit vyplněný formulář (zelený) FORMULÁŘE KE STAŽENÍ; cestovní doklad; 1 fotografie; doklad o zajištění ubytování na území-proklik; doklad potvrzující příbuzenský vztah (rodný list, oddací list atd.); souhlas rodiče/zákonného zástupce/poručníka, pokud se dítě slučuje s jinou osobou (souhlas není třeba předkládat v případě, že není možné ho z důvodu na vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území ČR); doklad o zajištění prostředků k pobytu-proklik; cestovní zdravotní pojištění.

 • pokud žádáte jako rodinný příslušník držitele modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, doklad o oprávnění k pobytu v členském státě, ze kterého přesídlujete

Lhůta pro rozhodnutí je 270 dnů ode dne podání žádosti.

Doba platnosti je nejméně1 rok. Při podání žádosti je třeba uhradit správní poplatek 1 500,- Kč (700,- Kč u dětí mladších 15 let). 

 • vydání povolení 1.000,-Kč, děti mladší 15 let 300,-Kč

Doklad o zajištění ubytování

Nájemní smlouva nebo čestné prohlášeni pronajímatele (doklad o zajištění ubytování). Jak nájemní smlouva, tak čestné prohlášení musí být podepsány všemi skutečnými majiteli nemovitosti (bytu, domu atd.), případně tím, kdo má od takového majitele zmocnění k uzavření nájemní smlouvy.

Prostředky k pobytu na území

Prostředky je třeba prokázat dokladem o Vašem a společně s Vámi posuzovaných osob úhrnném měsíčním příjmu. Výše úhrnného měsíčního příjmu je složena z částky životního minima (pro r. 2013 je to částka 3.410,-Kč, v případě, že je s Vámi posuzována další osoba je to částka 3.140,-Kč a pro druhou a další osobu je to dle věku rozlišeno takto: od 15 let, pokud nejde o nezaopatřené dítě 2.830,-Kč; u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let je to částka 2.450,-Kč; u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let je to částka 2.140,-Kč a do 6 let je to částka 1.740,-Kč) a nákladů na bydlení (částka, kterou platíte za nájem, včetně služeb-voda, elektřina). Příklad - pokud bydlíte spolu se dvěma dětmi ve věku 10 a 3 let, za nájem včetně služeb platíte 13.000,-Kč, tak Váš úhrnný měsíční příjem musí činit 3.140+2.140+1.740+13.000=20.020,-Kč.   

Společně posuzované osoby - osoby, které s  Vámi společně užívají byt (např. děti, rodiče, manžel/ka, partner/ka), pokud písemně neprohlásí, že s Vámi trvale nežijí a společně s Vámi neplatí náklady na své a Vaše potřeby. 

 

TRVALÝ POBYT

O trvalý pobyt můžete žádat po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR. V zákonem stanovených případech je možno žádat i bez podmínky splnění 5 let nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR (např. z humanitárních důvodů, z důvodů hodných zvláštního zřetele, v některých případech po skončení řízení o mezinárodní ochraně atd.). Žádost je možno podat u Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, v některých případech na zastupitelském úřadu ČR. Lhůta pro vyřízení žádosti je 60 dnů od dne jejího podání, pokud ji podáte na území ČR. V případě, že ji podáte na zastupitelském úřadu, je lhůta 180 dnů. 

Více o žádosti o trvalý pobyt se dozvíte zde

 

2) Státní příslušníci bez vízové povinnosti

Bez víza můžete na území ČR pobývat nejdéle 3 měsíce. Pokud chcete na území České republiky vykonávat výdělečnou činnost (podnikání, zaměstnání), musíte si vyřídit příslušné vízum či povolení k pobytu.

 

3) Státní příslušníci EU a Rodinní příslušníci EU

Pokud jste státní příslušnicí EU nebo rodinnou příslušnicí občana EU, můžete na území ČR požádat o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU, nebo splňujete-li zákonné podmínky, o trvalý pobyt.   

Přechodný pobyt - o pobyt je možné požádat na území ČR u Odboru azylové a migrační politiky na jednotlivé pobočky Ministerstva vnitra ČR. K žádosti je třeba doložit vyplněný formulář; cestovní doklad; účel pobytu; fotografie; doklad o zajištění ubytování; a pokud není účelem pobytu zaměstnání, podnikání či jiná výdělečná činnost, potvrzení o zdravotním pojištění. Pokud jste rodinnou příslušnicí občana EU, je třeba ještě doložit doklad, že jste rodinnou příslušnicí (např. oddací list). Lhůta pro rozhodnutí je 60 dnů.

Trvalý pobyt - o trvalý pobyt je možno mj. požádat po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR; po 2letech nepřetržitého přechodného pobytu na území, pokud jste nejméně 1 rok rodinnou příslušnicí(kem) občana(ky) ČR, která(ý) je hlášen(a) k trvalému pobytu na území nebo rodinnou příslušnicí(kem) občana(ky) EU, které(mu) bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR a v dalších případech, které stanoví zákon. Žádost se podává u Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. K žádosti je třeba doložit vyplněný formulář; cestovní doklad; splnění podmínky nepřetržité délky pobytu či jiné, zákonem stanovené podmínky pro udělení povolení k trvalému pobytu; fotografie a doklad o zajištění ubytování.

 

19.7.2017 10:34 - Pobyt v České republice 

CIZINCI POZOR !!!

V srpnu začne platit novela cizineckého zákona. Přináší negativní i pozitivní změny pro některé cizince. Zásadní změny se týkají především:

 • cizinců, kteří chtějí žádat o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana ČR
 • cizinců, kteří chtějí začít podnikat a změnit účel pobytu
 • cizinců na vízu strpění, kteří chtějí změnit účel pobytu
 • dospělých dětí cizinců s trvalým pobytem, kteří chtějí o trvalý pobyt požádat
31.8.2016 16:25 - Pobyt v České republice 

Výsledky výzkumu a publikace Ženy na vedlejší kolejí (?) - Gender, migrace a stárnutí

Publikace, kterou jsme pro vás připravili, se týká postavení a situace migrantek ve vyšším středním a seniorském věku v České republice. Jedná se o téma v českém prostředí zatím neřešené, které postupně nabývá na rozměrech, a tudíž i na aktuálnosti.

28.4.2016 12:09 - Pobyt v České republice 

Manuál Nebudu obětí! - z naší praxe k problematice domácího násilí v migraci

Během roční spolupráce v projektu Nebudu obětí! jsme v SIMI spolu s partnerem ACORUS vytvořili návodný manuál pro pracovníky pomáhajících profesí, v němž shrnujeme naše praktické zkušenosti z přímé práce s migrantkami a migranty jakožto osobami ohroženými domácím násilím.

30.3.2016 12:13 - Pobyt v České republice 

SIMI upozoňuje vládu na postavení migrantek v ČR

Jako každoročně i za rok 2015 připravilo SIMI svůj příspěvek do Zprávy o stavu lidských práv v ČR, kterou pak vydává Úřad vlády ČR.

Pro veřejnost

Zde najdete informace o tématu práce v domácnosti v Česku i ve světě.

Pro média

Zde naleznete tiskové zprávy uveřejňované v průběhu celého projektu.